Zveřejnění záměru

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a Usnesení ZO Hradiště č. j. H1 – 13 – 3/2023 má obec Hradiště záměr uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce a. s. – pozemky p. č. 551/1 a 27.“