Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE-
69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe,
opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo
Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.