VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti, kterou podala
společnost GASSPO, spol. s r.o., IČO 45348774, Domažlická 210, 339 01 Klatovy