Veřejná vyhláška: Oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Hradiště

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu Hradiště, (dále jen „návrh územního plánu“) a projednal ho s dotčenými orgány, krajský úřadem a příslušnými sousedními obcemi.