VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 50 odst. 3 stavebního zákona, za použití § 20 stavebního zákona, a podle § 25 odst. 1 správního řádu, doručuje veřejnou vyhláškou – Návrh Územního plánu Hradiště.